Suomen IT-markkinat 2019-2022 – Joulukuun 2019 katsaus

Tämän markkina-analyysin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen IT-markkinoiden arvosta ja kehityksestä.

Julkaistu:
19.12.2019
Analyytikot

Hanna Kärki, Susanna Silvennoinen

Analyysi sisältää luvut vuodelta 2018, päivitetyt luvut vuodelle 2019 sekä alustavan ennusteen vuosille 2020-22.

Ennuste perustuu marras-joulukuussa 2019 käytettävissä olleisiin tietoihin ja kokonaistalouden kasvunäkymiin.

IT-markkinoiden arvoa mitataan tässä analyysissä loppukäyttäjäkulutuksella (end user spending): Rahamäärä, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kotitaloudet käyttävät laitteisiin, ohjelmistoihin ja ulkoisiin palveluihin.

Tarkastelun ulkopuolelle jäävät organisaatioiden sisäiset IT-kustannukset ja osa IT-palvelujen tuottamista varten tehdyistä infrastruktuuri-investoinneista. Suomalaisten yritysten muissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden IT-kustannuksia ei myöskään lasketa Suomen IT-markkinalukuihin. Laitekustannukset eivät toistaiseksi sisällä älypuhelimia, vaikka niitä käytettäisiinkin tietojärjestelmien päätelaitteina.

Kaikki tässä esitetyt IT-markkinoita koskevat tiedot perustuvat Gartnerin eri tietolähteiden pohjalta tehtyihin arvioihin. Markkinatietojen, IT-käyttäjäorganisaatioiden ja IT-alan toimittajien arvioinnissa on käytetty hyväksi sekä Gartnerin tutkimuksiin että ulkoisiin tietolähteisiin perustuvia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tietoja ja analyyseja.

Tämän katsauksen IT-palveluosion taulukoissa ja kuvioissa tarkastellaan erikseen julkisia pilvipalveluita: Ohjelmistot palveluna (=SaaS), IT-infrastruktuuri palveluna (=IaaS) ja Sovellusalustat palveluna (=PaaS). Yksityisten IaaS ja PaaS -palveluiden arvot sisältyvät Infrastruktuuripalveluiden markkinalukuun.

Merkillepantavaa on, että IT-markkinoiden kasvuluvut eivät kuvaa Suomen IT-alan koko volyymia. Varsinkin IT-palvelumarkkinoiden osalta tähän vaikuttavia tekijöitä ovat Suomen ulkopuolella tuotetut palvelut, jotka perustuvat kansainvälisten suomalaisyritysten kanssa tehtyihin ulkoistussopimuksiin. Toisaalta IT-yritysten liikevaihdosta kasvava osa syntyy perinteisten IT-markkinoiden ulkopuolelta (esimerkiksi tuotekehityksen ja liiketoiminta-prosessien ulkoistaminen, BPO). Myöskään IT-yritysten ohjelmisto- ja palveluvienti ei näy IT-markkinoiden luvuissa. Edellä mainituista syistä Suomessa toimivien IT-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on merkittävästi suurempi kuin raportissa loppukäyttäjäkulutuksen perusteella arvioitu Suomen IT-markkinoiden arvo.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tavoite, menetelmät ja määritelmät

Yhteenveto

Suomen IT-markkinoiden kehitys

Laitemarkkinat

Ohjelmistomarkkinat

IT-palvelumarkkinat

Lisäinformaatiota Gartnerilta

Yhteystiedot