Ohjelmistorobotiikka ja koneoppiminen prosessien automatisoinnissa – toimialat

Gartner teki ensimmäistä kertaa tutkimuksen ohjelmistorobotiikasta ja koneoppimisesta prosessien automatisoinnissa Suomessa. Tutkimus toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina joulukuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana.

Julkaistu:
06.04.2018
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uusien automatisointiteknologioiden, ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen, tilaa suomalaisten organisaatioiden prosessien automatisoinnissa. Tässä raportissa tutkimuksen tulokset esitetään toimialoittain.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 172 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Haastateltavat edustavat pääasiassa tietohallintoa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että 76 % organisaatioista on hyödyntämässä uusia automatisointiteknologioita ja näistä kolmasosa on vasta aloittamassa projekteja. Tulevissa hankkeissa ei kuitenkaan välttämättä enää käytetä tuttuja yhteistyökumppaneita.

Määritelmiä

Prosessien automatisointi (Process Automation) tarkoittaa organisaation eri toimintojen hoitamista ilman ihmistyövoimaa. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa, koneoppimista, mekaanisia robotteja, jne.

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on teknologia, jonka avulla voidaan mallintaa ja automatisoida järjestelmien välisiä rutiininomaisia toimintoja.  Ohjelmistorobotti voi ottaa vastaan dataa, syöttää ja vertailla sitä eri järjestelmien välillä, tehdä laskentatoimia, käynnistää uusia toimintoja, jne. Edellytyksenä ovat standardisoidut prosessit ja harmonisoitu data. Esimerkkitoimintoja ovat laskutus tuntiraportoinnin perusteella, automatisoitu palkanlaskenta ja kirjanpito.

Koneoppiminen (Machine Learning) tarkoittaa tietokoneiden kykyä oppia tekemään tehtäviä ilman, että ne on koodattu tekemään kyseisiä toimintoja. Koneoppiminen edellyttää suurta datamäärää, jonka avulla ohjelmisto voi päätellä oikeita toimintamalleja. Esimerkkejä koneoppimisen sovelluskohteista ovat puheentunnistus ja erilaiset ennustavat työkalut.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Toimialojen jaottelu

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Suosituksia palveluntarjoajille

Uusien automatisointiteknologioiden hyödyntäminen

Projektien rahoitus

Uusien automatisointiteknologioiden saavutetut hyödyt, ajurit ja hidasteet

Toimialakohtainen yhteenveto

Liite: Taustatietoja