IoT suomalaisissa organisaatioissa 2018

Tässä tutkimuksessa Gartner selvittää verkottuneiden laitteiden, sensorien ja erilaisten älykkäiden (digitaalisten) palvelujen yleisyyttä suomalaisissa organisaatioissa. Tarkoituksena on myös selvittää, miten yleisesti suomalaiset organisaatiot hyödyntävät IoT-teknologioiden (Internet of Things) mahdollistamia ratkaisuja liiketoiminnassaan, millaisia liiketoimintamalleja on muodostunut, miten liiketoimintahyötyjä mitataan ja miten tietoturvaan liittyviä seikkoja lähestytään IoT-hankkeissa.

Julkaistu:
27.06.2018
Analyytikko

Toni Nygrén

Internet of Things (IoT) tarkoittaa laitteiden verkottumista. IoT:ssä fyysiset laitteet pystyvät aistimaan ympäristöään tai omaa tilaansa ja viestimään tai toimimaan aistimansa perusteella älykkäästi. Tähän tarvitaan antureita, ohjelmistoja sekä tietoliikenneyhteyksiä. Verkottuneita laitteita voivat olla esimerkiksi lentokoneen moottorit, tuulivoimalan turbiinit tai sataman kontinkuljetusjärjestelmä. Yhtä lailla kyse voi olla pesukoneesta, asunnon termostaatista tai vaikka maailmanmestaruuteen saakka Saksan jalkapallo-joukkueen auttaneesta älykkäästä jalkapallosta. Usein teollisuudessa käytetään termiä teollinen internet, julkishallinnossa puhutaan digihankkeista ja kuluttajapuolella älylaitteista.

Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina huhti- ja kesäkuun 2018 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 147 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta.  Haastateltavat edustavat pääasiassa tietohallintoa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että optimointi sekä operatiivisen tehokkuuden lisääminen ajaa IoT-hankkeita eteenpäin. Uusien liiketoimintamallien ja uusien liikevaihtojen hakeminen valikoiduista toimialoista on vasta alussa. IoT:hen liittyvän vision ja strategian puutteellinen integrointi organisaatioiden toimintaan jarruttaa toimialojen digitaalista transformaatiota. Paikannus ja siihen liittyvät palvelut ajavat IoT:n käytön laajentumista sekä edesauttaa myös kestävän kehityksen etenemistä.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

IoT:n eteneminen organisaatioissa

IoT:hen liittyvät  liiketoimintamallit

Tulevat suunnitelmat

Käytössä olevat alustat ja arkkitehtuuri

Tietoturva

Varteenotettavat palveluntarjoajat

Suosituksia palveluntarjoajille

Liite: Taustatiedot