ICT-kehityskohteet Suomessa 2019 – Tietohallinto ja liiketoiminta

Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella suomalaisten organisaatioiden ICT-kehityskohteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mm. organisaatioiden tärkeimmät ICT-kehityshankkeet vuoden 2019 loppuun mennessä.

Julkaistu:
30.11.2018
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Johanna Stjerna

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä liiketoiminta- että tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Liiketoimintajohdolle suunnatut kysymykset käsittelivät tärkeimpiä investointikohteita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta arvioituna, kun taas tietohallinnolle esitetyt kysymykset koskivat lisäksi myös tärkeimpiä ICT-hankkeita.

Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelin-haastatteluina syys-lokakuussa 2018. Tutkimukseen osallistui 185 organisaatiota, joiden vastaajista 123 edustaa tietohallintoa ja 62 liiketoimintaa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että uusissa teknologioissa ja tekoälyhankkeissa ollaan edetty suunnitteluvaiheeseen. Kuitenkin euromääräisesti perusjärjestelmät ovat edelleen tärkeitä ja asiakkaat kaipaavat apua nykytarjoamansa digitalisointiin ja kehittämiseen.

 

Määritelmiä

Digitalisoitumisella tarkoitetaan liiketoiminnan laajenemista tai siirtymistä kokonaan ohjelmistopohjaisiin ja sähköisiin kanaviin, sisältöihin ja transaktioihin.

Ekosysteemillä tarkoitetaan organisaation ydintoiminnan kannalta relevanttia verkostoa asiakkaita, kumppaneita ja kilpailijoita. Ekosysteemin tarkoitus on tuottaa loppuasiakkaalle / kansalaiselle ylivertainen asiakaskokemus ja palveluvalikoima.

 

Vastaajilta kysyttiin mm.:

Mitä teknologia-alueita pidätte tärkeimpinä investointikohteina liiketoiminnan kehittämiseksi?

Mitkä ovat euromääräisesti suurimmat liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät hankkeet organisaatiossanne?

Mitkä ovat kolme tärkeintä lopputulemaa ja/tai vaikutusta, joita digitaalisuus edustaa organisaatiollenne?

Mikä on mielestänne merkittävin digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuus ja uhka organisaatiollenne?

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Suosituksia palveluntarjoajille

Investointitrendit 2019-2023

Tietohallinnon kehityshankkeet 2019

Digitaalisuuden haasteet ja mahdollisuudet

Liite 1: ICT-kehityshankkeiden vuosivertailut

Liite 2: Vastaajien taustatiedot ja luokittelut